Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn HCM – Chỉ thị 04/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn HCM – Chỉ thị 04/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

chi-thi-so-04ctubnd-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-ve-trien-khai-cac-bien-phap-dam-bao-an-toan-phong-chay-chua-chay-doi-voi-chung-cu-nha-cao-tang-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh
Tải về Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư, nhà cao tầng trên địa bàn HCM – Chỉ thị 04/CT-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *