Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản Iý của Sở Xây dựng – Quyết định số 5091/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản Iý của Sở Xây dựng – Quyết định số 5091/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

quyet-dinh-so-5091qdubnd-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-iy-cua-so-xay-dung
Tải về Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản Iý của Sở Xây dựng – Quyết định số 5091/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *