Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn HCM – Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn HCM – Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

nghi-quyet-so-182017nqhdnd-cua-hoi-dong-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-ban-hanh-quy-dinh-muc-thu-che-do-thu-nop-va-quan-ly-le-phi-cap-giay-phep-xay-dung-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh
Tải về Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn HCM – Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐND Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *